Поводом 15.марта Светског дана потрошача 2023. године, а због злоупотребе на тржишту роба и услуга и не поштовања Закона о заштити потрошача, Центар за заштиту потрошача ФОРУМ изјављује:

ЈАВНИ ПРОТЕСТ против:

Јавног предузећа ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ (ЈП ЕПС)

 

Због непоштовања Закона о заштити потрошача од стране ЈП ЕПС, због чега тренутно више хиљада домаћинстава у дужем временском периоду живи без електричне енергије, што се нарочито огледа у кршењу следећих чланова Закона:

  • Примена непоштене пословне праксе која је чланом 16. Закона о заштити потрошача забрањена:               1. Јер испоручује електричну енергију преко бројила којима је истекао рок баждарења, а која су према члану 30. Закона о метрологији неисправна и не смеју се употребљавати, и за прeкршај овoг члана је чланом 53. истог закона прописана казна, а према члану 27. Закона о метрологији, за периодично оверавање бројила електричне енергије надлежна су лица одговорна за мерење електричне енергије ;                                                        2. Доносе решење о неовлашћеној потрошњи електричне енергије, на основу недостатка или оштећења пломби, занемарујући чињеницу да врше испоруку електричне енергије преко бројила којима је истекао рок важења жига и која се не смеју употребљавати, иако у члану 198. Закона о енергетици, тачка 5. стоји: да је неовлашћена потрошња „коришћење електричне енергије преко мерног уређаја нa коме су оштећене пломбе оператора система, односно оштећене или са истеклим роком важења жига на пломби овлашћеног тела за оверавање мерила, као и у случају када се утврди неправилност мерења електричне енергије;“ Што значи да је дошло до неовлашћене потрошње самом испоруком преко бројила са истеклим роком оверавања, за шта није одговоран потрошач, па се њему не могу oбрачунавати трошкови неовлашћене потрошње, а да неправилност мерења није утврђена доказује и одбацивање поднетих кривичних пријава против потрошача, од стране Јавног тужиоца.
  • Члaна 55. Закона о заштити потрошача се уопште не примењује:                                                                                  1. На продајном месту није истакнуто обавештење о начину и месту пријема рекламација и нема овлашћеног лица задуженог за пријем рекламација у току радног времена.                                                                                             2. Не води се књига евиденције примљених рекламација и не саопштава потрошачу број под којим је заведена рекламација.

    3. Не одговара се најкасније у року од 8 дана на примљену рекламацију.

  • Члан 85. Закона о заштити потрошача се уопште не поштује:                                                                                       1. Не обавештава се писаним путем потрошач о дугу насталом у протекла 2 месеца и не омогућава му се минималан рок од 30 дана за измирење дуга.                                                                                                                              2. Обуставља се испорука електричне енргије, иако је потрошач поднео приговор и оспорио висину обавеза и наставио да редовно измирује текуће обавезе, иако је пружалац услуге по закону дужан да оспорену обавезу докаже на суду, односно има законску обавезу да покрене судски поступак.

    3. Обуставља снабдевање електричне енергије током грејне сезоне домаћинствима у којим живи угрожени потрошач због узраста, посебних потреба или болести.

    4. Условљава се поновно укључење, односно наставак пружања услуге плаћањем застарелих дугова у смислу Закона којим се уређују облигациони односи.

Из наведеног се види да је однос ЈП ЕПС према потрошачима у супротности са Законом о заштиту потрошача и да су донета решења о обустави снабдевања електричном енергијом донета не поштујући права потрошача која му по Закона у о заштити потрошача припадају, због чега тражимо:

-Да се сви потрошачи којима је обустављена испорука екетричне енергије привремено прикључе на систем, а да се уз примену Закона о заштити потрошача спроведе законски потупак за сваки конкретан случај.


-Да ЈП ЕПС формира комисије за решавање рекламација (члан 82. Закона о заштити потрошача) у чијем ће саставу бити сви надлежни за решавање рекламација потрошача (ЕПС Снабдевање и ЕПС Дистрибуција) као и
представници организација потрошача.
– Да Комисије за решавање рекламација потрошача поступају у складу са чланом 149. Закона о општем управном поступку, који прописује да се о приговору одлучује решењем са правом жалбе.

 ЦЕЛОКУПАН АКТ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ ОВДЕ