Преносимо у целости два веома битна обавештења за потрошаче којима Је протеклих дана доспело РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ као потрошачима који су закупци гробних места!!

*Обавештења су преузета са званичне интернет странице ЈКП „Горица“!

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Молимо све закупце да у најкраћем могућем року, измире све обавезе по основу накнаде закупа и одржавања гробних места, јер смо у складу са законом дужни да реагујемо путем утужења и извршења. У интересу очувања пијетета гробља, а уз подсећање да су цене симболичне и непромењене од 2014.године, молимо све закупце да у обостраном интересу измире сва дуговања.

ЈКП "Горица"

 

Са циљем повећања наплате комуналних услуга, омогућава се дужницима, корисницима услуга ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГОРИЦА“ НИШ, у периоду од дана 24.06.2024. године до дана 31.07.2024. године, закључивање споразума о признању дуга и отплати истог на рате и то на име закупа и одржавања за гробна места на гробљима у систему Предузећа.

 

Неизмирене обавезе се могу исплатити на рате, а обавезе се нарочито али не искључиво односе на, извршене комуналне услуге, трошкове извршног поступка односно трошкове по правноснажним судским одлукама.

 

Камата настала пре закључивања Споразума, по основу доспелих а неизмирених трошкова на име испоручене комуналне услуге, отписује се на дан закључења Споразума и неће се обрачунавати за све време трајања Споразума. У случају непоштовања Споразума, извршни поверилац је овлашћен да обрачуна и наплати читав износ законске затезне камате.

 

Трошкови настали пред јавним извршитељима, у смислу трошкова накнаде на име награде за успешност спровођења поступка, као и трошкови настали током спровођења поступка, уколико нису већ предујмљени од стране извршног повериоца, као и уплаћени износ на име предујма за рад извршитеља који је уплаћен од стране извршног повериоца, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГОРИЦА“ НИШ, морају бити измирени пре закључења Споразума.

 

Услови за закључење Споразума су усаглашавање укупног износа дуга по основу редовног, утуженог или раније уговореног евидентираног промета који се у укупном износу на дан закључења Споразума потврђује закључењем Споразума о отплати дуга на рате, да дужник приликом потписивања Споразума преда фотокопију или очитани извод важеће личне карте, да максимални број рата не може бити већи од дванаест сагласно Одлуци Предузећа 1-2528/3 од 27.11.2020.године, да се дужник обавеже да поред редовног плаћања рата по Споразуму, редовно измирује и будућа редовна задужења у року доспећа, да извршни поверилац ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГОРИЦА“ НИШ обавести надлежни суд и јавне извршитеље о закључењу Споразума ради окончања поступка принудне наплате, те да се у случају непоштовања плаћања по Споразуму, односно услед пропуштања прве рате, покрене извршни поступак за наплату потраживања која су обухваћена Споразумом.

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГОРИЦА“ НИШ, као извршни поверилац ће у року од 24.06.2024. године до 31.07.2024. године, поступајућим јавним извршитељима упутити поднесак којим предлаже одлагање спровођења извршења, имајући у виду период који је овом одлуком предвиђен за закључивање Споразума о отплати дуга на рате.

 

За дужнике против којих је покренут извршни поступак, а који у означеном периоду не буду закључили Споразум, након дана 31.07.2024. године, наставиће се спровођење извршења, а против осталих дужника ће бити покренут поступак принудне наплате.

 

Све информације о стању дуговања и поступку закључења Споразума о отплати дуга на рате, корисници услуга ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГОРИЦА“ НИШ, могу добити у Пословно услужном центру у Парку Светог Саве у Нишу.

ЈКП „Горица“

ОБАВЕШТЕЊА КОЈЕ ЈЕ ЈКП „ГОРИЦА“ ОБЈАВИЛА НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕР СТРАНИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ЛИНК