СПРЕЧИТИ ЦУНАМИ ЦЕНА ЈАВНИХ УСЛУГА

Због најављених енормних повећања цена у области Услуга од општег економског
интреса*, скрећемо пажњу на могуће повећање цена због покривања губитака до којих је дошло
због нестручног руковођења овим предузећима, због чега указујемо на чланове 82. и 87. Закона
о заштити потрошача (Сл.гласник РС бр. 88/2021):

*Услуге од општег економског интреса су: услуге из области енергетике, снабдевања водом за пиће,
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, превоза путника у домаћем јавном линијском
превозу, електронске комуникационе услуге, поштанске услуге, управљање комуналним отпадом, управљање
гробљима и сахрањивање, управљање јавним паркиралиштима, обављање димничарских услуга и сл. (чл. 5,
тачка 25. Закона о заштити потрошача).

Повећање цена-закони

Приступ услугама од општег економског интереса

Члан 82.

Потрошач има право на уредно и непрекидно снабдевање услугама од општег економског
интереса одговарајућег квалитета по правичној цени, у складу са посебним прописима.
Трговац је дужан да:
1) омогући потрошачу упознавање унапред са свим условима коришћења услуга од општег
економског интереса и те услове јавно објави;
2) не врши дискриминацију потрошача;
3) услугу обрачунава применом цена утврђених посебним прописима.
Трговац који пружа услугу од општег економског интереса је дужан да одржава квалитет услуге
у складу са законом, посебним прописима и правилима струке.

Трговац који пружа услугу од општег економског интереса, као и друга тела која одлучују о
правима и обавезама потрошача услуга од општег економског интереса дужни су да оснују
саветодавна тела у која ће бити укључени представници евидентираних удружења односно савеза
из члана 140. Овог закона.
Трговац који пружа услугу од општег економског интереса и друга тела која одлучују о
правима и обавезама потрошача услуга од општег економског интереса доносе одлуке по добијању
мишљења саветодавног тела, и то на транспарентан, објективан и недискриминаторан начин.
Трговци који пружају услуге од општег економског интереса дужни су да образују комисије
за решавање рекламација потрошача у чијем саставу морају да буду и представници
евидентираних удружења и савеза из члана 140. Овог закона.

Повећање цена- састанак саветодвног тела

Поступак оснивања, начин рада и права и обавезе чланова саветодавног тела или комисије за
решавање рекламација потрошача, уређују се актима трговца и других тела из става 4. Овог члана.
Представнике удружења за заштиту потрошача у саветодавним телима или комисијама за
решавање рекламација потрошача именују удружења за заштиту потрошача на рок и начин прописан
актима из става 6. Овог члана.
Одлуке о формирању саветодавног тела и комисије за решавање рекламације морају бити јавно
објављене.
Удружење за заштиту потрошача објављује на својој интернет страници списак трговаца и тела
из става 4. Овог члана у којима су њихови представници чланови саветодавног тела или комисије за
решавање рекламација.

Остале дужности обавештавања

Члан 87.

Трговац је дужан да потрошача обавести о промени цена најкасније 30 дана пре почетка
примене промењених цена.
Трговац је дужан да најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена, односно општих
услова уговора обавести потрошача о измени методологије формирања цена, односно општих услова
уговора, а ако лично обавештавање потрошача није могуће, да обавести потрошаче јавно.
Трговац је дужан да, када измене методологије формирања цена и промене цена услуга од
општег економског интереса подлежу добијању претходног одобрења или сагласности носиоца
јавних овлашћења, најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена и измењене
методологије формирања цена обавести потрошача о изменама, а ако лично обавештавање
потрошача није могуће, да обавести потрошаче јавно.

Будући да су предузећа која пружају услуге од општег економског интереса, у складу са
Чланом 82. Закона о заштити потрошача формирала Саветодавна тела и Комисје за решавање
рекламација потрошача, и да се у њима налазе и представнци евидентираних удружења за
заштиту потрошача, на члановима тих тела је да траже доследно спровођење Закона, јер само на
тај начин се може спречити неоправдано повећање цена услуга, а само стварни економски
разлози се могу оправдати, а не и дужина времена од задњег повећања цена услуга, што је иначе
уобичајени разлог.

Тражимо од руководстава предузећа која пружају услуге у области општег економског
интереса, да приликом доношења одлуке о новим ценама доставе својим Саветодавним телима
детаљно образложење за неопходно повећање цене услуге.
Очекујемо од чланови тих тела – представника удружења потрошача да захтевају
доследно спровођење Закона у циљу заштите потрошача, уз коришћење права да издвоје своје
мишљење, уколико се не слажу са увођењем предложених цена, да траже да њихова издвојена
мишљења буду саставни део записника са седнице Саветодавног тела и да их јавно објаве у
медијима.

Иако је Влада Републике Србије предузела одређене мере заштите потрошача
(ограничење цене хлеба и нафтиних деривата), најављена енормна повећања цена енергије
(струја, гас, нафтини деривати) као и других услуга од општег економског интереса (ЈКП,
Превоз, Телекомникације и др.), могу довести до тога да потрошачи неће имати чиме да купе ни
хлеб Сава (који је под контром државе),због чега тражимо да се приликом одобравња нових
цена, води рачуна и о стандарду грађана Србије.
Из тог разлога, тражимо да Влада Републике Србије умањењем пореза, акциза и других
доприноса компензује оправдане захтеве за повећање цена свих услуга од општег економског
интереса и на тај начин заштити стандард грађана Србије. Да је то могуће указује и то да је цена
литра дизел горива у Мађарској 1,231 евра док се у Србији 1,755 евра, што је 0,524 евра или око
62 динара мање по литри горива.

Ниш, 19.05.2022. год.

П Р Е Д С Е Д Н И К
Мр Јован Јовановић