Поводом обележавања 15.марта, Светског дана потрошача 2024.године, а због злоупотребе на тржишту роба и услуга и непоштовања Закона о заштити потрошача, Центар за заштиту потрошача ФОРУМ изјављује:

ЈАВНИ ПРОТЕСТ

против:

Јавног предузећа ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ (ЕПС а.д.)

Због непоштовањa Зaкона о заштити потрошача од стране ЕПС а.д, због чега тренутно више хиљада домаћинстава, у дужем времeнском периоду живи без електричне енергије, што се огледа у кршењу следећих чланова Закона:

  • Примена непоштене пословне праксе која је чланом 16. Закона о заштити потрошача забрањена:
  1. Јер испоручује електричну енергију преко бројила којима је истекао рок баждарења, а која су према члану 30. Закона о метрологији неисправна и не смеју се употребљавати, и за прeкршај овог 

члана је чланом 53. истог закона прописана казна, а према члану 27. Закона о метрологији, за периодично оверавање бројила електричне енергије надлежна су лица одговорна за мерење електричне енергије.

  1. Доносе решење о неовлашћеној потрошњи електричне енергије, на основу недостатка или оштећења пломби, занемарујући чињеницу да врше испоруку електричне енергије преко бројила којима је истекао рок важења жига и која се не смеју употребљавати, иако, у члану 198. Закона о енергетици, тачка 5. стоји: да је неовлашћена потрошња „коришћење електричне енергије преко мерног уређаја нa коме су оштећене пломбе оператора система, односно оштећене или са истеклим роком важења жига на пломби овлашћеног тела за оверавање мерила, као и у случају када се утврди неправилност мерења електричне енергије;„. Што значи да је дошло до неовлашћене потрошње самом испоруком преко бројила са истеклим роком оверавања, за шта није одговоран потрошач, па се њему не могу обрачунавати трошкови неовлашћене потрошње, а да неправилност мерења није утврђена, доказује и одбацивање поднетих кривичних пријава против потрошача, од стране Јавног тужиоца.

 

  • Члaн 55. Закона о заштити потрошача се уопште не примењује:
  1. На продајном месту није истакнуто обавешење о начину и месту пријема рекламација и нема овлашћеног лица задуженог за пријем рекламација у току радог времена.
  2. Не води се књига евиденције примљених рекламација и не саопштава потрошачу број под којим је заведена рекламација,
  3. Не одговара се најкасније у року од 8 дана на примљену рекламацију.

4.Условљава се поновно укључење, односно наставак пружања услуге плаћањем застарелих дугова, супротно члану 85.став 7 Закона о заштити потрошача.

 

Из наведеног се види да је однос ЕПС а.д. према потрошачима у супротности са Законом о заштиту потрошача и да су донета решења о обустави снабдевања електричном енергијом донета не поштујући права потрошача која му по Закона о заштити потрошача припадају, због чега тражимо:

  • да се сви потрошачи којима је обустављена испорука електричне енергије привремено прикључе на систем, а да се уз примену Закона о заштити потрошача спроведе законски потупак за сваки конкретан случај,
  • Да ЕПС а.д. формира комисије за решавање рекламација (члан 82. Закона о заштити потрошача) у чијем ће саставу бити сви надлежни за решавање рекламација потрошача (ЕПС Снабдевање, ЕПС Дистрибуција као и представници организација потрошача).
  • Да Комисије за решавање рекламација потрошача поступају у складу са чланом 149. Закона о општем управном поступку, који прописује да се о приговору одлучује решењем са правом жалбе.

Нешто је по питању овог нашег Захтева покренуто Уредбом коју је Влада републике Србије донела дана 23.августа 2023.године, али су рокови за реализацију били прекратки за спровођење ове Уредбе (од 15. Септембра – 30 календарских дана).

 И ако се узме у обзир и да је Влада донела ову Уредбу крајем августа, у време годишњих одмора, не може да се избегне закључак, да је то била маркетингшка одлука, јер за успешну реализацију ове акције је потребно најмање 6(шест) месеци.

Због чега тражимо да се ова УРЕДБА, обнови са предложеним роком реализације.

 

Ниш, 15.03.2024. год.                                                                                                                  П Р Е Д С Е Д Н И К

                                                                                                                                                            Мр Јован Јовановић

ОРИГИНАЛНИ ТЕКСТ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ ОВДЕ